THE DREAM - Evolutive Informational Communication Form between Sleep and Wakefulness

Guja Cornelia (2017), THE DREAM - Evolutive Informational Communication Form between Sleep and Wakefulness. Problems of Individual’s Anthropology, Informational and Biocosmological Anthropology,  Vol. Abstract, 24 March 2017, Academy of Romanian Scientists, Bucharest, Romania , Medicine and Biology, P. 28


Visul - formă de comunicare informaţională evolutivă între starea de somn şi starea de veghe. Probleme de Antropologia individului, antropologie informaţională şi biocosmologică.
THE DREAM - Evolutive Informational Communication Form between Sleep and Wakefulness. Problems of Individual’s Anthropology, Informational and Biocosmological Anthropology.
Rezumat. Lucrarea prezentă se referă la vis, ca fenomen antropologic trăit conștient de om după și înainte de trezire. Am plecat de la observația că studiile actuale privind starea de vis nu iau în considerație sau nu pun accentul necesar pe factorii evolutivi antropologici ai contextului larg în care a apărut specia Homo Sapiens. Omul este un „produs” terestru, astronomic, cosmic și ca urmare trebuie să răspundă adaptativ la necesitățile contextului în care a luat naștere. Întrebarea generică antropologică: de ce, din ce cauză visăm? poate duce la răspunsuri de mult căutate. Studiul nostru continuă un studiu anterior privind ciclul uman somn-veghe extins la condițiile terestre dar și la cele cosmice în care evoluează omul, încercând să încadreze starea de vis precum și amintirea lui în stare conștientă, ca un proces adaptativ-evolutiv spre o cunoaștere, integrare şi adaptare multipotentă cosmică.

Abstract. The present paper deals with the dream as an anthropological phenomenon experienced by man consciously after and before waking up. We have started from the idea that the present studies on the state of dream do not take into account or do not stress enough the anthropological evolutive factors of the wide context in which Homo sapiens appeared. Man is a terrestrial, astronomic, cosmic “product” and consequently he must react in an adaptative manner to the requirements of the context in which he was born. The generic anthropological question: why, what makes us dream? may lead to answers that have been long searched for. The present study continues a previous study on the human cycle sleep-wakefulness extended to both terrestrial and cosmic conditions in which man develops, attempting to include the dream state and its recollection in a state of consciousness as an adaptive-evolutionary process towards a cosmic multipotential knowledge, integration and adjustment.


Cuvinte cheie: visul, ciclul somn-veghe, interfață adaptativ-evolutivă, context cosmic, antropologia individului, antropologie informațională
Keywords: the dream, sleep-wakefulness cycle, adaptive-evolutionary interface, cosmic context, individual’s anthropology, informational anthropology