Convergence of the Individual, the Community, the Ethnicity and Multi-Ethnic Community. Anthropological Aspects.


Cornelia GUJA, Convergența individului, a colectivității, a etniei și a comunității multi-etnice. Aspecte antropologice., VOLUM DE REZUMATE, CONFERINŢA NATIONALĂ ŞTIINŢIFICĂ ACADEMIA OAMENILOR DE ŞTIINŢĂ DIN ROMÂNIA, 20 - 21 septembrie 2019, Brașov, P. 66-67, PROGRAM si VOLUM DE REZUMATE – CONFERINTA BRASOV 20193.1.2. Cornelia GUJA, Membru titular AOȘR, Cercetător științific gr.I (consultant științific) la Institutul de Antropologie Fr. I. Rainer, Academia Română, București, cguja@yahoo.comhttp://www.corneliaguja.blogspot.com/
Full Member of the Academy of Romanian Scientists, Senior scientific researcher (scientific advisor) at Fr. I. Rainer Institute of Anthropology, Romanian Academy, Bucharest.


Convergența individului, a colectivității, a etniei și a comunității multi-etnice.
Aspecte antropologice.
Convergence of the Individual, the Community, the Ethnicity and Multi-Ethnic Community.
Anthropological Aspects.

Lucrarea noastră pleacă de la axioma că ființa umană este obiectul și subiectul în demersul privind înțelegerea și aprecierea fenomenului de convergență europeană și de la constatarea că în mare parte aceasta este principial și practic ignorată. Convergența este un fenomen prezent în natura vie și nevie fiind definită în termeni științifici de matematică și fizică. Convergența în natura vie este un fenomen mult mai complex și are un rol determinant în evoluția viului. Demersul nostru antropologic urmărește definirea și modelarea conceptului de convergență aplicat individului uman ca generator de activitate conștientă și de decizie voluntară. Omul ca persoană este un factor fundamental al colectivității umane care prin calitățile specifice de interfață multiplă cu societatea multi-etnică și lumea înconjurătoare determină dinamica socială umană. Interdependența ciclică biunivocă-cibernetică individ-colectivitate-comunitate-societate stă la baza capacității de convergență, coerență, coexistență și integrare socială aflată în permanentă dinamică. Convergența individului este strâns dependentă de starea de sănătate biopsihosocioculturală a acestuia, de gradul de integrare socială a sa, iar cea a colectivității, etniei și comunității, de parametrii de stabilitate și integrare ai acestora. Convergența economică este doar un component al lanțului cauză-efect, care caracterizează starea și sensul evolutiv al comunității. Modelul nostru arată factorii care determină indicatorii de convergență antropologică care contribuie în mod esențial la fenomenul de convergență individuala europeană.
Cuvinte cheie: convergență antropologică, individ uman, educație comunitară.

Our paper starts from the axiom that the human being is the object and the subject in our endeavour to understand and appreciate the European convergence phenomenon; it also starts from the finding that the human being is, to a wide extent ignored, in principle and practice. Convergence is a phenomenon present in living and nonliving nature, being defined scientifically in mathematics and physics. Convergence in living nature is a much more complex phenomenon and has a determining part in the evolution of the living. Our anthropological approach aims at defining and modelling the concept of convergence applied to the human individual as generator of conscious activity and voluntary decision making. Man as a person is a fundamental factor of human collectivity who determines human social dynamics owing to his specific qualities of multiple interfaces with multi-ethnic society and the surrounding world. The cyclic biunivocal-cybernetic interdependence individual-collectivity-community-society lies at the basis of the capacity of convergence, coherence, coexistence and social integration which is permanently dynamic. The individual’s convergence is in close connection with his biopsychosociocultural state and with his degree of social integration. Convergence of collectivity, ethnicity and community depends on their parameters of stability and integration. Economic convergence is only a component of the chain cause-effect, which characterizes the state and evolutive direction of the community. Our model shows the factors that determine the indicators of anthropological convergence which essentially contribute to the phenomenon of European individual convergence.


Keywords: anthropological convergence, human individual, community education.