Problems of Biocosmological Informational Anthropology Concerning the Study of Wakefulness-Sleep Complementarity

Cornelia Guja, 2016, Problems of Biocosmological Informational Anthropology Concerning the Study of Wakefulness-Sleep Complementarity, Vol. Abstract, 26-29 May 2016, Academy of Romanian Scientists, Bucharest, Romania, Medicine and Biology, Abstract:P. 59-60. 

Abstract

Probleme de antropologie informaţională biocosmologică în studiul complementarităţii veghe - somn.
Problems of Biocosmological Informational Anthropology Concerning the Study of Wakefulness-Sleep Complementarity
Lucrarea noastră abordează cele două stări fiziologice fundamentale veghe-somn ale omului, într-un cadru cu coordonate antropologice generale: spaţiu-timp, periodicitate-variabilitate, conştient-inconştient. Starea de veghe (SV) sub diversele ei aspecte este obiectul de studiu al ştiinţelor actuale, în laborator. SV alternează periodic cu starea de somn (SS). SS este dificil de studiat în laborator. Ea ocupă aproximativ ¼ din durata vieţii şi necesită un comportament şi o stare fiziologică specifică. Motivaţia acestui studiu pleacă de la întrebările: de ce antropogeneza a menţinut în asemenea proporţie la om această stare de deosebită vulnerabilitate pentru existenţa sa: reducerea răspunsurilor la stimuli externi şi absenţa conştientei? Din ce cauza şi/sau în ce scop? SS se dovedeşte a fi puternic implicată în evoluţia biologică şi culturală a omului. Scopul acestei abordări este analiza cauzelor fizice, biofizice, ecologice şi astronomice care au determinat selectarea SS în decursul antropogenezei şi menţinerea unei ponderi importante în bugetul de timp al omului. Ipoteza de studiu este ca SS este o stare generală fundamentală de adaptare la condiţiile cosmice în care a evoluat omul. Metoda de analiză utilizată este metoda interfeţelor cosmice [Guja, 1993] care încadrează existenţa umană în coordonate fizice, ecologice şi cosmice generale. Concluzia acestui demers antropologic este ca Starea de Somn (SS) este o interfaţă adaptativă evolutivă cosmică a omului, complementară stării de veghe şi aferentă unor proprietăţi universale ale naturii insuficient studiate.
Our paper deals with the two fundamental physiological states, wakefulness-sleep, characteristic of man, within a framework with general anthropological coordinates: space-time, periodicity – variability, consciousness-unconsciousness. The state of wakefulness (SW), with all its aspects, is the object of study of the present sciences in the laboratory. The SW alternates periodically with the state of sleep (SS). The SS is difficult to study in the laboratory. It takes about one fourth of one’s life and requires a specific behavior and physiological state. The motivation of the present study starts from the following questions: why did anthropogenesis maintain this state of great vulnerability with man: reduction of response to external stimuli and absence of consciousness? What is the reason or the purpose? SS proves to be deeply implied in man’s biological evolution and culture. The purpose of this study is to analyze the physical, biophysical, ecological and astronomic causes that determined SS selection during anthropogenesis and the fact that sleep occupies a grate deal in human life. The study hypothesis is that SS is a fundamental general state of adaptation to the cosmic conditions in which man developed. The method for analysis is that of cosmic interfaces [Guja, 1993] which place human existence on general physical, ecological and cosmic coordinates. The conclusion of this anthropological study is that state of wakefulness (SW) is a cosmic, evolutive, adaptive interface of man, complementary to the state of wakefulness and connected to scarcely studied universal properties of nature.