Application of Systemic Thinking and Integronic Thinking in Biocosmological Informational Anthropology


Cornelia GUJA, 2018, Application of Systemic Thinking and Integronic Thinking in Biocosmological Informational Anthropology, BOOK OF ABSTRACTS, SCIENTIFIC CONFERENCE ACADEMY OF ROMANIAN SCIENTISTS, march 30th, 2018, Bucharest, Volume 1 issue 1, 2018 , ISSN 2601 – 5102, Abstract p.73-74


ABSTRACT

Cornelia GUJA, Membru titular AOȘR, Cercetător științific gr.I (consultant științific) la Institutul de Antropologie Fr. I. Rainer, Academia Română, București, cguja@yahoo.com, http://www.corneliaguja.blogspot.com/
Full Member of the Academy of Romanian Scientists, Senior scientific researcher (scientific advisor) at Fr. I. Rainer Institute of Anthropology, Romanian Academy, Bucharest, cguja@yahoo.com, http://www.corneliaguja.blogspot.com/

Aplicarea gândirii sistemice şi a gândirii integronice în antropologia informaţională biocosmologică
Application of Systemic Thinking and Integronic Thinking in Biocosmological Informational Anthropology
Lucrarea noastră prezintă rezultate și avantaje ale utilizării gândirii sistemice oferită de teoria sistemelor, asociată cu gândirea integronică oferită de teoria interfețelor integratoare, aplicată în cercetările de antropologie informațională biocosmologică. Teoria sistemelor bazată pe gândirea sistemica utilizează conceptul de SISTEM în studiul anumitor categorii de corpuri, fenomene și procese din Univers care îndeplinesc condiția de a fi considerate sistem. Fenomenele antropologice însă sunt de o maximă complexitate și cuprind întreaga sferă umană care este practic nelimitată - Antroposfera - cu interfeŢele sale multiple: psihosfera, sociosfera, logosfera, noosfera, biocosmosfera care intermediază interacţiunea sistemelor umane. Aceste interfețe la rândul lor sunt de o extremă complexitate și determină integrarea sistemelor în mediul înconjurător natural, social şi cultural formând macrosisteme. Pentru studiul modalităților de comunicare informațională și de interdependență prin interfețe, dintre sistemele umane, utilizarea unei gândiri intergatoare (integronice) ajută la evidențierea proceselor specifice zonelor de graniță, intermediare, de tranziţie și care posedă calităţi de INTERFAŢĂ. Interfeţele au caracteristici distincte comparativ cu caracteristicile sistemelor și au un important rol în procesele de integrare. Sistemele și interfețele împreună conduc la procese de integrare evolutive naturale formând agregate din ce în ce mai complexe. În această lucrare prezentăm rezultate ale utilizării acestei metodologii de gândire privind coexistența celor două categorii de stări: starea corespunzătoare unui sistem şi starea de interfață. La nivelul microcosmic gândirea cuantică operează cu conceptele de particolă /undă pentru a descrie Universul cuantic, la nivelul nostru uman gândirea integronică cu conceptele de sistem /interfață pot descrie mai bine Universul nostru fizic clasic. Toate împreună contribuie la conștientizarea existenței noastre informaționale biocosmologice. Astfel o serie de probleme încă puțin înțelese cum sunt tandemurile conștient/inconștient, veghe/somn, somn/vise, integrare/dezintegrare își pot găsi răspunsuri mult așteptate.

Our paper presents the advantages of systemic thinking offered by systems theory associated with integronic thinking offered by integrating interface theory used in researches in the field of Biocosmological Informational Anthropology. Systems theory based on systemic thinking uses the concept of SYSTEM when studying certain categories of bodies, phenomena and processes in the Universe which meet the condition of being considered a system. Nevertheless, the anthropological phenomena are of utter complexity and include the entire human sphere, which is practically unlimited - Anthroposphere – with its multiple INTERFACES: psychoshere, sociosphere, logosphere, noosphere, biocosmosphere which act as an intermediate for human systems interaction. These interfaces are, in their turn, of maximum complexity and determine systems integration in the natural, social and cultural environment, forming macrosystems. In order to study the ways of informational communication and interdependence by means of interfaces, out of the human systems, the use of integrating (integronic) thinking helps to highlight the processes specific of borderline, intermediate, transition areas which also possess INTERFACE qualities. Interfaces have distinct characteristics in comparison with systems characteristics and play an important part in the integration processes. Systems and interfaces together lead to natural evolving integration processes forming more and more complex aggregations. In the present paper we present the results obtained when using this thinking methodology regarding the coexistence of the two categories of states: the state corresponding to a system and the interface state. At microscopic level Quantum thinking operates with concepts like particle/wave in order to describe the Quantum Universe; at our human level integronic thinking with the concepts of system/interface may describe our classical physical Universe better. They all contribute to make us aware of our biocosmological informational existence. In this way a series of problems that are not yet fully understood, such as the tandems conscious/unconscious, wakefulness/sleep, sleep/dreams, integration/disintegration can find their long expected answers.


Cuvinte cheie: sistem, interfață, coexistența, integronică, comunicare informațională, antropologie biocosmologică
Keywords: system, interface, coexistence, integronics, informational communication, biocosmological anthropology