THE IMPORTANCE OF INDIVIDUAL’S ANTHROPOLOGY FOR EDUCATION AND CIVIC EDUCATION


Guja Cornelia, 2017, THE IMPORTANCE OF iNDIVIDUAL’S ANTHROPOLOGY FOR EDUCATION AND CIVIC EDUCATION, Academia Oamenilor de Stiință din România (AOSR), Sesiunea Științifică de Toamnă, Cercetarea științifică în sprijinul dezvoltării durabile,Timișoara , 12-14 octombrie 2017, Abstract p. 56-57, http://www.aosr.ro/Programul Sesiunii Locatia Bibliotecii UPT (http://www.aosr.ro/wp-content/uploads/2015/04/AOSR-Program-și-rezumate-SES-TM-2017.pdf).

Abstract

Cornelia Guja, Senior scientific researcher I, Full member of the Academy of Romanian Scientists, Scientific advisor at “Fr. I. Rainer” Anthropology Institute of the Romanian Academy, Bucharest, cguja@yahoo.com. Importanta Antropologiei individului pentru invatamant si educatia civica
THE IMPORTANCE OF iNDIVIDUAL’S ANTHROPOLOGY FOR EDUCATION AND CIVIC EDUCATION

Rezumat. Lucrarea are ca scop evidențierea importanței cunoaşterii rezultatelor studiilor antropologice de către comunitatea ştiințifică si cea publică. Antropologia se defineşte foarte succint ca ştiinţa generală despere om şi umanitate, cu specificul său interdisciplinar de gândire şi abordare a problemelor societăţii omeneşti. Curiozitatea nelimitată a antropologilor abordează propria ființă şi pe semenii săi. Ea cuprinde astăzi o paletă foarte extinsă de subdomenii a căror ritm deosebit de accelerat de dezvoltare poate fi urmărit cu mare dificultate. Unitatea antropologiei, în diversitatea preocupărilor sale este dată de Antropologia individului, de “Obiectul” său de studiu, comun tuturor ramurilor antropologiei: individul, fiinţa umană, cu identitatea, personalitatea, conştiinta şi spiritualitatea sa proprie şi unică care depaşeşte acum in 2017, 7,5 miliarde de indivizi pe intreaga planetă. Antropologia individului concentrată pe componentul elementar al societatii omeneşti: sintetizeză sub o formă unitară cunoştințele despre om care se acumulează permanent. Lucrarea prezentă sistematizeaza o serie de aspecte specifice omului - speciei Homo sapiens, care stau la baza procesului de umanizare si care il diferențiază de animale. Deasemeni prezintă particularități adaptativ-evolutive ale individului uman care modelează in permanentă condiția umană sau o degradează. Descrie caracteristici ale fenomenului om ca unicat care interfațează interacțiunea omului cu societatea si mediul, prin cultura. Sunt prezentate deasemeni modele ale individului uman care pun accent pe cunoaşterea si ințelegerea rolului sau complementar si paradoxal: si anume tandemul individul uman ca agent cultural agregat in colectivitate cu caracteristici comune unui grup, transmițator de cultură şi acela de vector creator şi generator de cultură, cu personlitate şi spiritualitate proprii, unice. Cunoştințele de Antropologia individului privind constituientul indivizibil al materiei vii conştiente de sine – omul (asemeni cunoştințelor despre atom, componentul elementar al materiei ordinare si celula care stă la baza organizării materiei vii) trebuie sa fie insuşite cel puțin la acelaşi nivel cu cunoştințele de botanica si zoologie, incă din etapele inițiale ale proceselor de instrucție şi educație civica – educație antropologică.Abstract. The present paper intends to highlight the fact that it is of utter importance for the scientific and public community to be acquainted with the results of anthropological studies. Briefly, Anthropology is defined as the general science about man and humanity, having its specific interdisciplinary way of dealing with the problems of human society. The anthropologists’ unlimited curiosity is directed towards their own person and towards their fellow human beings. It includes nowadays a very large range of sub-areas whose very accelerated development rate is very difficult to follow. The unity of Anthropology in the diversity of its preoccupations is given by Individual’s Anthropology by its “Object” of study common to all the branches of Anthropology: the individual, the human being with his own and unique identity, personality, conscience and spirituality which has surpassed, in 2017, 7.5 billion human beings on the whole planet. The Individual’s Anthropology focused on the elementary component of human society synthesizes, in a unitary form, the knowledge about man which is permanently accumulating. The paper presents, in a synthetic approach, a series of aspects specific of man - of Homo sapiens species that lie at the basis of the humanization process and differentiate him from animals. It also presents adaptive-evolutive peculiarities of the human individual which permanently shape or degrade human condition. It describes characteristics of the phenomenon man as unique acting as interface of man’s interaction with society and the environment via culture. There are also presented models of the human individual that emphasize knowledge and understanding of his complementary and paradoxical part, i.e. the tandem human individual as cultural agent aggregated in collectivity with common characteristics for a group, culture transmitter, and that of culture creator and generator vector with unique personality and spirituality. The knowledge of Individual’s anthropology regarding the indivisible constituent of self-aware living matter – man (similar with the knowledge referring to the atom, the elementary component of ordinary matter and the cell, which is the basis of living matter organization), should be toughed at least at the level of the knowledge in Botany and Zoology ever since the initial stages of instruction and civic education - anthropological education.
Cuvinte cheie: antropologia individului, specific uman, specific individual, educație antropologică
Keywords: individual’s anthropology, human specific, individual specific, anthropological education

THE DREAM - Evolutive Informational Communication Form between Sleep and Wakefulness

Guja Cornelia (2017), THE DREAM - Evolutive Informational Communication Form between Sleep and Wakefulness. Problems of Individual’s Anthropology, Informational and Biocosmological Anthropology,  Vol. Abstract, 24 March 2017, Academy of Romanian Scientists, Bucharest, Romania , Medicine and Biology, P. 28


Visul - formă de comunicare informaţională evolutivă între starea de somn şi starea de veghe. Probleme de Antropologia individului, antropologie informaţională şi biocosmologică.
THE DREAM - Evolutive Informational Communication Form between Sleep and Wakefulness. Problems of Individual’s Anthropology, Informational and Biocosmological Anthropology.
Rezumat. Lucrarea prezentă se referă la vis, ca fenomen antropologic trăit conștient de om după și înainte de trezire. Am plecat de la observația că studiile actuale privind starea de vis nu iau în considerație sau nu pun accentul necesar pe factorii evolutivi antropologici ai contextului larg în care a apărut specia Homo Sapiens. Omul este un „produs” terestru, astronomic, cosmic și ca urmare trebuie să răspundă adaptativ la necesitățile contextului în care a luat naștere. Întrebarea generică antropologică: de ce, din ce cauză visăm? poate duce la răspunsuri de mult căutate. Studiul nostru continuă un studiu anterior privind ciclul uman somn-veghe extins la condițiile terestre dar și la cele cosmice în care evoluează omul, încercând să încadreze starea de vis precum și amintirea lui în stare conștientă, ca un proces adaptativ-evolutiv spre o cunoaștere, integrare şi adaptare multipotentă cosmică.

Abstract. The present paper deals with the dream as an anthropological phenomenon experienced by man consciously after and before waking up. We have started from the idea that the present studies on the state of dream do not take into account or do not stress enough the anthropological evolutive factors of the wide context in which Homo sapiens appeared. Man is a terrestrial, astronomic, cosmic “product” and consequently he must react in an adaptative manner to the requirements of the context in which he was born. The generic anthropological question: why, what makes us dream? may lead to answers that have been long searched for. The present study continues a previous study on the human cycle sleep-wakefulness extended to both terrestrial and cosmic conditions in which man develops, attempting to include the dream state and its recollection in a state of consciousness as an adaptive-evolutionary process towards a cosmic multipotential knowledge, integration and adjustment.


Cuvinte cheie: visul, ciclul somn-veghe, interfață adaptativ-evolutivă, context cosmic, antropologia individului, antropologie informațională
Keywords: the dream, sleep-wakefulness cycle, adaptive-evolutionary interface, cosmic context, individual’s anthropology, informational anthropology